Система за видеонаблюдение според изискванията на ИА по горите

Ние изграждаме сертифицирана система за видеонаблюдение, която да отговаря на изискванията на Изпълнителна агенция по горите.

Със заповед № 848 от 30.11.2015 г.
 ИАГ към Министерството на земеделието и храните задължи всички ползватели на обекти по чл.206 от Закона за горите от 01.01.2016 г. да имат изградена система за постоянно видеонаблюдение в обектите. Изградената система за видеонаблюдение трябва да съответства на изискванията по Чл. 14а, ал. 1 от Наредбата за контрол и опазване на горските територии /НКОГТ/. Те са:
  1. да осигурява визуално разчитане на регистрационния номер на превозното средство, транспортиращо дървесина, както и час и дата на влизане и излизане на превозното средство;
  2. да осигурява непрекъснати записи на изображенията, датата и часа, с възможност за последващо разглеждане на записите, като съхранява данните за последните 3 календарни месеца;
  3. разположението на камерите да е такова, че да осигурява видеозапис на всички входове и изходи на обекта;
  4. при мобилните обекти разположението на камерите да е такова, че да осигурява видеозапис на цялото мобилно средство или само на тези части от него, от които постъпва или от които излиза дървесината или произведените от нея продукти;
  5. да е оборудвана с устройство, осигуряващо непрекъснато електрическо захранване на системата.
Издаваме удостоверение/сертификат, който гарантира покриването на гореизложените изисквания, стандартна гаранция от две години, както и следгаранционно и сервизно обслужване.